Kontaktné údaje spravodajských jednotiek

(vyplňujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a iné organizácie v zdravotníctve)
Pri presune do ďalšej položky nepoužívajte Enter, ale Tab (tabulátor).
IČO
Názov PZS (organizácie) - uvádzajte obchodný názov z povolenia
Kontaktná osoba pre komunikáciu s NCZI
Titul
[nový údaj]
Meno
Priezvisko
Smerové telefónne číslo
Číslo telefónu, mobilu - píšte celý číselný reťazec bez pomlčiek
E-mailová adresa
Používaný aplikačný SW
(vyberte zo zoznamu alebo napíšte nový údaj)
Názov firmy Pre oblasť činnosti (agendu)
[nový údaj]
[nový údaj]
[nový údaj]
Nová kontaktná adresa pre korešpondenciu
(uvádzajte len v prípade, keď je odlišná od adresy uvedenej na zaslanej korešpodencii)
Ulica / námestie
Číslo domu
PSČ
Názov obce